SCIO

Както вече споменахме, Eupraxia разработва проекти, имащи за цел по-бързото и устойчиво преодоляване на така наречените преходни фази (например прехода от училището в университета, от университета в работната сфера и др.). Характерно за тези фази е преосмислянето и реорганизацията в социалната, както и образователната и трудовта сфера, с цел тези да бъдат адаптирани към новите икономически, технически и социални промени. Нашият най-важен и перспективен проект в тази област е SCIO, с който вече участваме в няколко състезания.

Нашият проект SCIO (от латински: зная) се концентрира върху генерирането на мотивацията, насърчаването на автономността в ученето, правилното преценяване на собствените способности, поощряването сътрудничеството и обмена между ученици, институции, съученици от чужбина и др., както и фокусирането върху развиванет на компетентността и създаването на допирни точки между училищния материал и ежедневието. Ние от Eupraxia искаме да осигурим на ученици с различен социален произход възможността да учат, взимайки под внимание техните индивидуални способности и интереси. Основна наша цел е да се премахне обратната зависимост между нивото на образование и социалното положение на учениците и по този начин да им бъде осигурен по-голям шанс за реализация на пазара на труда.

Друг важен аспект в нашата дейност е да се засили мотивацията за учене и да се даде повече смисъл на учебния материал, доближавайки го до ежедневието на учениците, които по този начин ще видят, че положените от тях усилия биват възнаградени. Така ученето само по себе си ще стане „модерно", а на учениците няма да се гледа като на „зубъри". Смятаме че нашите усилия ще окажат не само положително влияние върху мобинга в училище, но и ще го премахнат.

Проекта SCIO цели да се създаде нова учебна среда, която да предразполага учениците към учене за да прекарват повече време в училище и с интерес да усвояват нови знания и умения. Плануваме организирането на извънкласови занятия в различни области, целящи да подпомогнат усвояването и развитието на допълнителни важни умения, които ще бъдат в полза на учениците в бъдещото им развитие в сферата на образованието и заетостта.

FaLang translation system by Faboba