Puzel

 

Технически контекст

SCIO е проект, целящ да внесе промени в сферата на образованието. Според днешните резултати от изследванията в областта на образованието и дискусиите относно организирането на училищното ежедневие, съществува силно несъответствие между изискванията и очакванията към днешната образователна систем и резултатите, които тя дава на практика. Според мненията на персонала, работещ в сферата на образованието, главен проблем представляват образователните институции: монотонността на училищните часове, липсата на интерес към учебния процес, прекалено високите или ниските изисквания, неадекватното оценяване, минималната връзка на учебния материал с реалния живот, и др. Едностранно фронтално обучение, грешното използване на наличната технология, абстрактен и неприложим в ежедневието учебен материал, липсата на връзка между училищния живот и ежедневието на учениците, недостатъчното вземане под внимание на различните стилове на учене и таланти, както и липсата на свобода в избора на предмети, учители, теми, и др. от страна на учениците. Всички тези фактори оказват крайно негативно влияние върху мотивацията, вдъхновението и интереса към работата в училище. Точно това искаме да променим и подобрим с помощта на SCIO.

 

Техническо изпълнение

SCIO е една интернет платформа за обучение и комуникиране под формата на едно компютърно приложение, чиито модули могат да бъдат индивидуално избирани. Основната характеристика на платформата е нейният интуитивно разбираем и лесен за ползване графичен потребителски интерфейс. В основата му е заложена една мултифункционална, основаваща се на база данни система, която предлага различни видове степенувани по трудност обучителни игри, онлайн упражнения, както и оценяване на постигнатите резултати.

 

Педагогически цели

От педагогическа гледна точка, главната цел на SCIO е поощряването на сътрудничеството и на ученето под формата на игра, както и концентрирането върху подобряването на компетентността. Идеята е на учениците и студентите да бъде предоставена възможността да могат да опознаят своите силни и слаби страни както и да сравняват своите възможности с други съученици и състуденти. Важен и основен аспект на нашата концепция е генерирането на мотивацията (най-вече на активното участие, обмена на идеи и опит, както и на начина на усвояване на знания).

 

Синтеза:

SCIO-платформата няма да бъде само интуитивна и лесна за разбиране, но ще бъде и в състояние да анимира учениците да я ползват. В основата му е заложена една мултифункционална, основаваща се на база данни система, която предлага различни видове степенувани по трудност обучителни игри и онлайн упражнения, както и оценяване на постигнатите резултати. Целта е да се събират кредитни точки, които на по-късен етап ще могат да бъдат разменени по два нчина: самостоятелен (всеки ученик сам може да определи за какво ще ги размени, например за таблет, смартфон, или др.) или колективен (като се съберат точките на целия клас, за да се отиде на училищна екскурзия). Идеята е всеки ученик, независимо от неговото социално положение да бъде в състояние да получи нещо, от което се нуждае, събирайки точки, които ще може да размени за желания от него предмет. Друга идея на SCIO е да се поощрява кооперативното мислене за сметка на егоистичното – например учениците да съберат точките, които са спечелили и да ги разенят за училищна екскурзия, вместо всеки отделен ученик да получи смартфон, лаптоп или друго. Освен това се цели поощряването на самостоятелното и самоопределено усвояване на нови знания, както и улесняването на обмена на идеи с учители, професори и други ръководни кадри в училищата и университетите. Главната цел на модуларната и отворена система е да промени ролята на пасивния потребител и да го превърне в активен участник, който сам е в състояние активно да организира и планира своя учебен процес и темпо на учене.

FaLang translation system by Faboba